D-vitamin stärker immunförsvaret

  • D-vitamin aktiverar kroppens naturliga försvarsmekanismer
  • En låg D-vitaminhalt i blodet är förknippad med en tendens att insjukna i förkylning
  • D-vitamintillskott i sig förebygger inte utvecklingen av förkylning

D-vitaminbrist (halten av 25-hydroxivitamin D i serum under 50 nmol/l) har traditionellt förknippats med sjukdomar i benstommen, eftersom D-vitaminbrist orsakar rakitis hos barn och en mjukare benstomme hos vuxna. Nyare undersökningar har visat att D-vitamin påverkar människans försvarsmekanismer på flera olika sätt. Det aktiverar effektivt kroppens naturliga försvarsmekanismer genom att till exempel öka mängderna av peptiden catelicidin som förhindrar tillväxten av virus och bakterier. D-vitamin påverkar även förvärvad immunitet genom att reglera T-cellernas funktion. Den förstärker funktionen av epitelcellerna i luftvägarna. D-vitamin är överraskande nog ett ämne som begränsar överstora inflammationsreaktioner.

Flera undersökningar har visat att människor, som har en låg D-vitaminhalt i blodet lider av fler infektioner i luftvägarna än personer vars D-vitaminhalt har tolkats vara tillräcklig. Det har även påvisats att ett betydande D-vitamintillägg minskar antalet luftvägsinfektioner hos personer som lider av återkommande luftvägsinfektioner eller som har fel i kroppens försvarsmekanismer. D-vitamin har rentav jämförts med antibiotika.

Å andra sidan minskar enbart D-vitamintillägg inte nämnvärt antalet förkylningar hos i övrigt friska barn eller vuxna. Detta torde bero på att kroppens försvarsmekanismer är så komplexa.

D-vitamin fås från maten (vitaminiserad mjölk och margarin, fisk, ägg, lever, svamp) och solen. Dessa är emellertid inte tillräckliga för att upprätthålla en tillräcklig D-vitaminhalt i Finland. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar ett vitamintillägg på 20 µg per dygn för äldre. Det kan hända att denna dos inte är immunologiskt sett tillräcklig för alla och en halt på 75–100 nmol/l har rekommenderats för äldre. Rätt dos av D-vitamin har debatterats. Det är inte heller entydigt om det lönar sig för en i övrigt frisk person att mäta D-vitaminhalten i blodet. Något som talar för att mäta halten hos äldre är att man i Finland har konstaterat att cirka en femtedel av alla vuxna har D-vitaminhalter som ligger under gränsen för brist (50 nmol/l).

D-vitaminbrist har kopplats till många sjukdomar, till exempel cancer, sjukdomar i blodcirkulationsorganen och diabetes, men det finns inga obestridliga bevis för detta.