D-vitamin och barns luftvägsinfektioner

  • D-vitamin aktiverar kroppens försvarsmekanismer
  • En låg D-vitaminhalt i blodet hos barn är förknippad med en tendens att insjukna i förkylning
  • D-vitaminbehandling i sig förebygger inte utvecklingen av förkylning

Nyare undersökningar har visat att D-vitamin har en gynnsam inverkan på människans försvarsmekanismer på flera olika sätt. Det aktiverar effektivt kroppens naturliga försvarsmekanismer genom att till exempel öka mängderna av peptiden katelicidin som förhindrar tillväxten av virus och bakterier. D-vitamin förstärker funktionen av epitelcellerna i luftvägarna. Det påverkar även förvärvad immunitet genom att reglera T-cellernas funktion. D-vitamin är överraskande nog ett ämne som begränsar överstora inflammationsreaktioner.

Flera undersökningar har visat att barn som har en låg D-vitaminhalt i blodet lider av fler infektioner i luftvägarna än barn vars D-vitaminhalt har tolkats vara tillräcklig. Utifrån detta kan man dock inte påstå att D-vitaminbrist entydigt skulle öka risken för insjuknande i förkylning.

Minskar tillgången på D-vitamin förekomsten av förkylningar?  I fyra kontrollerade undersökningar på barn minskade administreringen av D-vitamin luftvägsinfektionerna, men undersökningarna var bristfälliga. I en finsk kontrollerad undersökning bland beväringar hölls hälften av dem som fått 10 mikrogram D-vitamin om dagen friska under den sex månader långa uppföljningstiden, medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var en tredjedel. I en undersökning som gjorts i Nya Zeeland minskade inte D-vitamin en gång i månaden förekomsten av förkylningar bland personer som i övrigt var friska, om de redan från förut hade en tillräcklig D-vitaminhalt i blodet. Däremot har det påvisats att ett stort D-vitamintillägg minskar antalet luftvägsinfektioner hos personer som lider av luftvägsinfektioner eller som har fel i kroppens försvarsmekanismer.

Det finns endast lite forskning kring D-vitaminets effekter för behandling av förkylning och andra luftvägsinfektioner hos barn. D-vitamintillägg ger inte ett snabbare tillfrisknande vid behandlingen av lunginflammation hos barn. Detta är enligt förväntningarna eftersom inflammationsmekanismerna vid luftvägsinfektioner är så komplicerade att ett läkemedel eller näringsämne knappast kan ha en betydande inverkan på tillfrisknandet.

Det är klar att alla bör hålla D-vitaminhalten i blodet tillräckligt hög. Det är klart att högre nivåer behövs för bekämpningen av infektioner än vid bekämpning av engelska sjukan. En del forskare rekommenderar att alla skulle få 20 mikrogram D-vitamin från spädbarn till åldring. Detta är en aning mer än den nationella finländska rekommendationen, men det kan ge en viss fördel vid förebyggandet av förkylning. Det rekommenderas inte att D-vitaminnivåerna hos barn mäts annat än i undantagsfall.