Skyddar D-vitamin mot förkylning?

  • D-vitamin aktiverar kroppens naturliga försvarsmekanismer
  • En låg D-vitaminhalt i blodet är förknippad med en tendens att insjukna i förkylning
  • D-vitaminbehandling i sig förebygger inte utvecklingen av förkylning

Behandlingsobjekt

D-vitaminbrist har traditionellt förknippats med sjukdomar i benstommen. Å andra sidan behandlade man tidigare tuberkulos med solljus i sanatorier, det vill säga genom att aktivera bildningen av D-vitamin i huden med hjälp av UV-ljus. Nyare undersökningar har visat att D-vitamin påverkar människans försvarsmekanismer på flera olika sätt. Det aktiverar effektivt kroppens naturliga försvarsmekanismer genom att till exempel öka mängderna av peptiden katelicidin som förhindrar tillväxten av virus och bakterier.  D-vitamin förstärker funktionen av epitelcellerna i luftvägarna. Det påverkar även förvärvad immunitet genom att reglera T-cellernas funktion. D-vitamin är överraskande nog ett ämne som begränsar överstora inflammationsreaktioner.

Rekommendationer

Vad ska vi dra för slutsatser om D-vitamin och luftvägsinfektioner? Det är klart att alla bör hålla D-vitaminhalten i blodet tillräckligt hög. Professor Matti Välimäki rekommenderar i Finlands Läkartidning att alla skulle få 20 mikrogram D-vitamin från spädbarn till åldring. Detta är en aning mer än den nationella finländska rekommendationen, men det kan ge en viss fördel vid förebyggandet av förkylning. Personer som lider av kronisk lungsjukdom eller upprepade luftvägsinfektioner kan ha ett ännu större behov, likaså toppidrottare som tränar mycket. Dessa riskgrupper bör låta mäta sin D-vitaminhalt i blodet, hos andra ger det inget mervärde.

D-vitaminets inverkan på uppkomsten av förkylning

Det har föreslagits att den ökade mängden förkylningar under vintermånaderna skulle vara förknippad med den minskade mängden solljus och låga halter av D-vitamin i blodet. Flera undersökningar har visat att människor som har en låg D-vitaminhalt i blodet lider av fler infektioner i luftvägarna än personer vars D-vitaminhalt har tolkats vara tillräcklig. Utifrån detta kan man dock inte påstå att D-vitaminbrist skulle öka risken för insjuknande i förkylning.

Minskar tillgången på D-vitamin förekomsten av förkylningar?  Resultaten från undersökningarna är motstridiga. I en finsk kontrollerad undersökning bland beväringar hölls hälften av dem som fått 10 mikrogram D-vitamin om dagen friska under den sex månader långa uppföljningstiden, medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var en tredjedel. I en undersökning som gjorts i Nya Zeeland minskade inte D-vitamin en gång i månaden förekomsten av förkylningar bland personer som i övrigt var friska, om de redan från förut hade en tillräcklig D-vitaminhalt i blodet. Däremot har det påvisats att ett stort D-vitamintillägg (100 mikrogram) minskar antalet luftvägsinfektioner hos personer som lider av luftvägsinfektioner eller som har fel i kroppens försvarsmekanismer.

Det finns endast lite forskning kring D-vitaminets effekter för behandling av förkylning och andra luftvägsinfektioner. D-vitamintillägg ger inte ett snabbare tillfrisknande vid behandlingen av lunginflammation hos barn. Detta är enligt förväntningarna eftersom inflammationsmekanismerna vid luftvägsinfektioner är så komplicerade att ett läkemedel eller näringsämne knappast kan ha en betydande inverkan på tillfrisknandet.